Uw uitvinding beschermen

Wanneer u een unieke oplossing heeft bedacht voor een probleem, is het beschermen van dit concept essentieel. Voor de bescherming van eender welk product of proces, voor zover van technische aard, is een patent (ook wel octrooi genoemd) het geschikte middel. Eén van de kernactiviteiten van Clarity IP is onze cliënten bijstaan in het verkrijgen van octrooien. Een patent geeft u een exclusief recht op het commerciële gebruik van de uitvinding. U kan hiermee dus bijvoorbeeld anderen verbieden om de uitvinding toe te passen, na te maken, in te voeren of te verhandelen. Dit recht is echter wel beperkt in tijd en ruimte. Het octrooirecht geldt maximaal twintig jaar, en vereist voor de meeste landen dat u periodiek hernieuwingstaksen betaalt om dit recht in stand te blijven houden. Verder is ieder land bevoegd voor de octrooirechten die verleend worden voor zijn eigen grondgebied, zodat u de vaak moeilijke keuze zal moeten maken in welke landen u bescherming zal nastreven.

Om uw uitvinding maximaal te beschermen, is het belangrijk om een degelijke, nauwkeurige en gedetailleerde beschrijving ervan neer te leggen. Om te kunnen bepalen wat er precies beschermd kan worden, is er ook een goede kennis nodig van welke alternatieven voor de uitvinding reeds gekend zijn in het vakgebied. Ons technisch en juridisch inzicht is hierbij essentieel om de best mogelijke bescherming te bekomen.

Wanneer u beroep doet op Clarity IP om u bij te staan in het beschermen van uw uitvinding, is daarom de eerste stap meestal het uitvoeren van een analyse van de octrooieerbaarheid van het idee. In deze analyse wordt o.a. nagegaan of de uitvinding technisch van aard, nieuw en inventief lijkt te zijn. Dit omvat typisch een onderzoek naar de stand der techniek, waarbij er wordt gezocht naar dezelfde of gelijkaardige uitvindingen in publicaties. Wanneer hetzelfde idee reeds gekend is, voldoet de uitvinding niet aan de nieuwheidsvereiste. Wanneer er vergelijkbare uitvindingen gekend zijn, worden er argumenten gezocht waarom het nieuwe idee toch inventief is.

Het is zeer belangrijk dat u uw innovatief concept absoluut geheim houdt totdat u een octrooiaanvraag heeft ingediend om de geldigheid van uw aanvraag niet in het gedrang te brengen!

Als u uw idee zelf reeds publiek heeft gemaakt, bijvoorbeeld door een demonstratie, een verkoop of een commercieel aanbod, is de uitvinding hierdoor niet meer nieuw, en kan u dus ook niet meer het alleenrecht erop bekomen via een patent.

Wanneer de initiële analyse positief is, kunnen we een octrooiaanvraag opstellen. We gaan hierbij uit van uw uitleg en eventuele bijkomende documentatie die u kan voorleggen, zoals een specificatie en/of technische tekeningen. Deze aanvraag omvat een beschrijving, een aantal conclusies en meestal ook figuren. De conclusies (claims) worden opgesteld om een zo ruim mogelijke bescherming te definiëren op basis van wat er ontdekt werd over de stand der techniek. Bij Clarity IP krijgt u steeds de mogelijkheid om de voorgestelde octrooiaanvraag grondig na te lezen, te verbeteren en aan te vullen naar uw wens. De kwaliteit van uw octrooiaanvraag is onze grootste zorg, en daarom nemen we uw initiële uitleg over uitvinding en de eventueel later voorgestelde wijzigingen van de octrooiaanvraag steeds zeer kritisch onder de loep. Zo zien we erop toe dat er geen elementen in de beschrijving sluipen die later de verdediging van uw aanvraag zouden kunnen bemoeilijken of de beschermingsomvang van het patent nodeloos zouden kunnen beperken. Zo komen we samen tot de best mogelijke octrooiaanvraag voor uw uitvinding. Enkel wanneer we het eens zijn over de opgestelde beschrijving van uw uitvinding, dienen we deze in.

Na de eerste indiening volgen we de verdere formaliteiten en termijnen voor uw aanvraag op. Na enkele maanden zal u een officieel verslag van het nieuwheidsonderzoek ontvangen, waaruit blijkt of de beoordelende offiële instantie de uitvinding, althans op het eerste zicht, octrooieerbaar acht of niet. Clarity IP begeleidt u bij het beoordelen van de opmerkingen die in dit verslag werden geformuleerd, en werkt samen met u een strategie uit om uw uitvinding verder te verdedigen. Dit omvat hulp bij strategische keuzes, zoals het beslissen in welke landen en via welke procedures er eventueel verdere octrooiaanvragen voor de uitvinding worden opgestart, voorstellen om de aanvraag aan te passen en het formuleren van tegenargumenten die technisch en juridisch steek houden. De verdediging van octrooiaanvragen is een complex proces dat een diepgaande technische en juridische achtergrondkennis vereist. Daarenboven in het ook niet evident om de formaliteiten nauwgelet administratief op te volgen en de stricte naleving van de vastgestelde termijnen steeds te kunnen garanderen, zeker wanneer we via ons uitgebreid netwerk van octrooigemachtigden en advocaten wereldwijd procedures coördineren en in goede banen leiden.

U verdedigen tegen concurrenten

Uw concurrenten kunnen natuurlijk ook ook hun eigen octrooien tegen u gebruiken. Een ander aspect van onze activiteiten omvat dus ook het opsporen van dergelijke patenten waarop uw product of proces inbreuk zou kunnen plegen. Door een dergelijke marktvrijheidsanalyse uit te laten voeren, voorkomt u onaangename verrassingen, en kan u zelf het initiatief nemen om potentiële problemen te voorkomen voor ze onbeheersbaar worden. Wij kunnen uw positie versterken met een grondige geldigheidsanalyse van verleende octrooien, oppositie tegen een recent verleend octrooi aantekenen, of ondersteuning bieden bij geschillen of gerechtelijke procedures.